POVERTYWALK

byen set fra en anden side

COVID-19

Udsatte og hjemløse fortsætter gerne med at vise alle interessede bagsiden af Aarhus gennem vores Povertywalks. Vi tilpasser turene til de gældende coronarestriktioner. Det gør også, at I kan holde afstand til hinanden, mens I hører guidernes fortælling. Vi opfordrer til at medbringe værnemidler, lige som guiden også tager forholdsregler undervejs.
Skriv en mail til pw.aarhus@gmail.com og hør nærmere om muligheder og priser.

Hvad er en Povertywalk?

En povertywalk er en byvandring gennem det moderne Aarhus. Turen tager ca. to timer. Undervejs vil I få forevist nogle af de vigtigste institutioner, tilbud, steder og mødesteder for de udsatte i Aarhus. Jeres guide er hjemløs, socialt udsat, eller tidligere hjemløs, og vil give jer sin personlige fortælling om livet på gaden, med de mange udfordringer det indebærer. I vil få rig mulighed for at stille de spørgsmål I måtte have. Har I nogle specielle ønsker til ruten eller guiden, vil vi ligeledes se om vi kan imødekomme disse, hvis blot de er oplyst på forhånd.

Nedenstående er en gennemgang af de mest kendte tilbud til socialt udsatte og andre steder på en Povertywalk. Der findes flere andre væresteder og tilbud til udsatte i Aarhus, både i midtbyen og i forstæderne. Vi har valgt at omtale de steder vi selv kender mest til. Turen kan variere både i tid og steder fra guide til guide – vores erfaring er at det er den personlige historie der er drivkraften i fortællingen og derfor også har hovedfokus på turene.

Vi hører gerne om turens forløb når I har været afsted – og modtager gerne både ris og ros.

Kun på den måde kan vi forbedre turenes kvalitet.

 

Værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Århus C

Værestedet er et af byens ældste væresteder. Blev oprettet af Århus Kommune i december

1993 i lokaler i Mindegade 11. I februar 1998 flyttede Værestedet til de nuværende lokaler. Værestedet er for socialt udsatte voksne, der har alvorlige sociale problemer som misbrug og psykisk sygdom. Værestedet er en del af Center for Dagområdet, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus Kommune.

 

Naapiffik, Grønlandske Værested ved havnen

Kirkens Korshær i Aarhus driver i samarbejde med Aarhus Kommune værestedet Naapiffik der pt har til huse i Kalkværksvej 2. ”Vi valgte navnet – grønlandsk for mødested – fordi stedet blev grundlagt for at hjælpe en gruppe af primært grønlændere” udtaler Kirkens Korshær. Naapiffik er åbent i dagtimerne alle ugens syv dage. Der er mindst to medarbejdere og nogle frivillige til stede. Brugerne kan få mad og rådgivning ved kommunens medarbejdere. Desuden er der løbende forskellige aktiviteter at deltage i.

Kirkens Korshær står for driften og bidrager økonomisk til driften sammen med Aarhus Kommune.

 

Skraldecafeen, Kalkværksvej 3, hvor den gamle nålepark var placeret

Skraldecafeen skriver om sig selv: ”Skraldecaféen er ikke et sted – det er en bevægelse. Med vores mobile pop-up køkken, forsøger vi at sætte fokus på nogle af samfundets vigtigste problemer”. Skraldecafeens formål er at give personer og frivillige foreninger og andre med interesse i skraldeproblematikken viden og handlemuligheder til at imødegå fødevarespild og fattigdom. Skraldecafeens virke er desuden en indsats mod ensomhed. Skraldecafeen formidler viden, workshops og åbne køkkensessioner samt støtter løsninger af skraldeproblematikken. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

For yderligere oplysninger: www.skraldecafeen.dk

 

Det Udendørs Opholdssted (Nåleparken), Kalkværksvej, 8000 Århus C.

Beslutningen om oprettelsen af et udendørs opholdssted på Kalkværksvej blev endeligt vedtaget i august 2000. Opholdsstedet blev taget i brug i 2001. Baggrunden for oprettelsen var tilstedeværelsen af ”en stor gruppe misbrugere af hårde stoffer” ved Agnethe og Havmanden og i Rådhusparken og ved Klostergade/Klostertorv. I indstillingen fremhæves: ”Selv om der er oprettet flere steder, må det konstateres, at det ikke er nok til at eliminere problemer i midtbyen. Det skal i denne forbindelse erindres, at det ikke er tilladt at handle og indtage stoffer på værestederne. Dette betyder, at folk der har denne adfærd, skal ud i byen nogle gange i løbet af dagen. De skal skaffe sig midler til at købe stoffer, og der skal købes og indtages stoffer.

denne kriminelle adfærd foregår udenfor, og altså p.t. især ved Rådhuset.”

 

Stofindtagelsesrummet / Fixerum, Kalkværksvej (foran Turbinehallen)

Stofindtagelsesrummet har tidligere ligget i Nørre Alle 25 (Kirkens Korshærs døgnvarmestue), men har fået ny placering i Sydhavnen i forbindelse med uroen på Klostertorv.

Kirkens Korshær stofindtagelsesrum åbnede i november 2013 åbner i kælderen i Nørre Alle 25. ”Målgruppen” for stofindtagelsesrummet er de allermest belastede og socialt udsatte stofmisbrugere i kommunen. Der er tale om en gruppe mennesker med stærk afhængighed som følge af længere og vedvarende stofmisbrug. Da der ofte er en række andre sundhedsmæssige problemer hos brugerne i vores målgruppe, bliver der i forbindelse med stofindtagelsesrummet også indrettet et sundhedsrum. ”

 

Heroin projektet, Sumatravej 3, 8000 Århus C – ikke på ruten

I 2008 blev regeringen og satspuljeparterne enige om at åbne op for muligheden for anvendelse af lægeordineret heroin til behandling af stofmisbrugere. Forslaget blev herefter vedtaget i Folketinget.

Byrådet i Århus Kommune besluttede i 2010 at afprøve substitutionsbehandling med lægeordineret heroin på forsøgsbasis. Tilbuddet er nu permanent. Udover Århus er behandling med lægeordineret heroin også oprettet i Hvidovre, København, Odense og Esbjerg Kommune. Tilbuddet havde tidligere til huse i Spanien 63, men er, som led i en større bygningsmæssig rokade, flyttet til Sumatravej 3, hvor Center for Misbrugsbehandling har en række andre tilbud.

Sundhedsstyrelsen betaler for heroinen, der er fremstillet i udlandet. Der er et firma i Dk som har lov til at importere det. Det er den ægte vare – ikke syntetisk. Sundhedsstyrelsen betaler også det sundhedsfaglige personale, læge og sygeplejersker. Kommunen betaler for det socialfaglige personale og indsatser der knytter sig her til.

 

Filmby Aarhus, Filmbyen 23, 8000 Århus C

Fra Filmbyens hjemmeside:

Er centrum for film- og medieproduktion i Jylland. Støtter udviklingen af fremtidens mediearbejdspladser. Er spydspids i Aarhus Kommunes erhvervssatsning på film- og medieområde.

Sætter spot på byens kulturelle styrker gennem film- og medieproduktion”.

Området hvor Filmbyen nu ligger er et gammelt havneområde med store lagerhaller og oplagspladser. Der var også et skur, der, med ejerens stiltiende accept (der var elektricitet i skuret) blev benyttet som opholdssted / natlogi for stofbrugere.

 

Kontakt Huset, Toldbodgade 7, 8000 Århus C

Kontakt huset, Center for Misbrugsbehandling, er en del af kommunens længerevarende indsats for stofbrugere. Alle brugerne i Kontakt huset er i substitutionsbehandling. Kontakt huset er derudover et socialt tilbud med diverse væresteds funktioner. Kontakt huset er flyttet pga. diverse store byggerier i Sydhavnen. I første omgang flytter Kontakt huset i en midlertidig barak, på parkeringspladsen bagved den såkaldte ”Nåleparken”.

 

Kofoeds Skole, Toldbodgade 6, 8000 Århus C

Kofoeds Skole i Århus er en selvejende institution, som yder hjælp til selvhjælp til mennesker med sociale problemer. Skolen har 60 fuldtidspladser til folk i aktivering og har plads til yderligere ca. 60 ledige på kontanthjælp, førtidspension, dagpenge, sygedagpenge og overgangsydelse. Eleverne kan bruge skolens tilbud som aktivering, jobtræning m.v. efter aftale med egen sagsbehandler.

Som elev på Kofoeds Skole Århus har man mulighed for at deltage i gratis undervisning i mange forskellige fag, arbejde på skolens værksteder, få råd og vejledning hos skolens socialrådgivere, spise med ved den fælles og gratis frokost, samt andre tilbud.

 

Mindegade 11

Her startede Værestedet i 1993

 

Spytbakken

Udgøres af området nærmest Strøget på det tidligere parkeringsområde ved siden af Domkirken, med pølsevognen og toiletter under trapperne som kendingsmærker.

 

Snævringen

Er en af Aarhus mere sanselige oplevelser. Passagen går fra Mejlgade til Studsgade og har været inspirationskilde for kunstnere, graffiti-malere og andre med sans for byens rum.

 

Reden

Reden Århus åbnede oktober 1996 i Sjællandsgade 6, og er en institution under KFUK’s Sociale Arbejde. Reden er et møde- og rådgivningssted for kvinder, herunder prostituerede, der har svært ved at tilvænne sig det almindelige samfundsliv, jf- bistandsloven §§ 105-111. Formålet med institutionen er at yde støtte til denne gruppe kvinder, således at der er mulighed for resocialisering.

Efter en brand blev Reden et par år genhuset i Spanien 61, men er efter en donation tilbage på den gamle adresse i Sjællandsgade i en helt ny bygning.

 

Værested for Unge, Nørre Allé 30, st. th., 8000 Aarhus C

Værestedet henvender sig til unge mennesker fra 18 år og til omkring 30 år. Værestedet drives af Plexus – Ungdommens Røde Kors (mandag-onsdag og hver anden søndag) og Hamlet 31 (drives af Indre Mission i Aarhuskredsen) torsdag og fredag. Der er to-tre unge frivillige på vagt ad gangen. De unge frivillige praktiserer “ung til ung”-metoden, og de lægger meget vægt på, at de ikke er professionelle. Der er åbent eftermiddage til sent aften.

 

Kirkens Korshær, Nørre Alle 25, 8000 Aarhus C

Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus omfatter mange og forskelligartede tilbud. Døgnvarmestue, Dagtjenesten, Nattjenesten, Fællesgården, Aktivering og genbrug, Arresthusarbejdet, KK Nål og Tråd, Korshærspræsten, Tre Ege, Herberget og Helligsølejren.

 

Kirkens Korshær Døgnvarmestuen, etableret i 2011

Kirkens Korshærs døgnvarmestue i Århus er et værested og fristed for samfundets marginaliserede og udsatte borgere. Man kan komme anonymt, frit og frivilligt uden at mødes med krav om forandring.  

I døgnvarmestuen kan man få dækket nogle fundamentale behov for varme, mad, bad og hvile. Men vigtigst af alt kan man i døgnvarmestuen opleve menneskeligt nærvær, fællesskab og samtale. Vi tror, at håb og forandring udspringer af at være i relation med andre mennesker, og udgangspunktet for vores arbejde er, at vi tager afsæt i brugernes behov og ønsker, som de formuleres i relationen”. Teksten er fra KK’s hjemmeside.

 

Klostertorv

Med stop ved Frelsens Hær. Gammelt samlingssted for byens udsatte! Bruges af og til eftermiddag og aften. Klostertorv er kendt fra dagspressen, da der pågår en heftig diskussion om de udsattes tilstedeværelse.

 

Frelsens Hær i Aarhus, Klostergade 54, 8000 Aarhus C

De skriver om sig selv: ”Frelsens Hær er en international, kristen kirke, der arbejder i 119 lande. Alt, hvad vi laver, er baseret på Bibelen og dens budskab om Guds kærlighed til alle. Af samme grund fortæller vi evangeliet om Jesus Kristus til alle interesserede og hjælper samtidig mennesker i nød – uanset tro, hudfarve eller politisk overbevisning”.

I Aarhus tilbyder Frelsens Hær forskellige arrangementer med bespisning, andre aktiviteter og driver en genbrugsbutik i Nørre Alle.

 

Gadecaféen

Klostergade 54, er et tværkirkeligt gadeplansarbejde i Århus Kommune, tilknyttet Teen Challenge Danmark. Målgruppen er socialt udsatte og hjemløse.

Gadecaféen åbnede marts 2009 og holder til i Frelsens Hærs hus – i caféen i kælderen. Mange hjemløse og misbrugere har i tidens løb besøgt Frelsens Hær til forskellige arrangementer, og det er derfor ikke fremmed for dem, at ”træde ind over dørtærsklen” til Gadecaféen.

Vi ønsker, med det vi har og er, at nå ud til mennesker med Guds kærlighed og troen på at forskellige livskriser ang. misbrug, brudte familierelationer, hjemløshed og arbejdsløshed kan ændres. Vort arbejde inkluderer omsorg, bisidder, god mad, opsøgende arbejde, gå med til tandlæge og læge, besøg på hospitalet, invitere med i kirke.

Der er mange fantastiske måder at vise Guds kærlighed på hos os i Gadecaféen”.

Læs mere på www.gadecafeen.dk

 

Spændende og nyt perspektiv på Aarhus. En tur, jeg klart vil anbefale.

Absolut en oplevelse for både ung, midt-i-mellem og gammel.

Efter et kvarter sagde en af mine konfirmander: “Jeg føler mig rig.”

En tur, der gjorde dybt indtryk på os. Vi er meget taknemlige.